DANH SÁCH TRƯỜNG ƯU TIÊN 2017

Thông báo về bảng đánh giá các trường đại học năm 2016

 - Thông báo về bảng đánh giá các trường đại học năm 2016, xin vui lòng tham khảo trước khi chuẩn bị hồ sơ xin visa du học.

-   Ngày bắt đầu thực hiện : 02.03.2017 (Áp dụng theo ngày đến xin lịch nộp hồ sơ)

-   Danh sách kết quả đánh giá đại học năm 2016 (bằng tiếng Hàn)

* HỆ 4 NĂM (65 TRƯỜNG):

가천대, 가톨릭관동대, 가톨릭대, 강남대,강릉원주대, 한림대, 건국대, 건국대(글로컬) 건양대, 경북대, 경상대,경상대, 경희대, 계명대,고려대, 고려대(세종), 고신대, 국민대, 군산대, 김천대, 단국대, 덕성여대, 대구대, 동국대, 동국대(경주) 동명대, 동서대, 동신대, 배재대, 백석대, 부경대, 부산대, 서강대, 서울시립대, 성귤관대, 성신여자대, 세명대, 순청향대, 신라대, 아주대, 연세대, 연세대(원주), 우송대, 울산과학기술대, 이화여자대, 인하대, 전북대, 전주대, 제주대, 중부대, 중앙대, 청주대, 충남대, 충북대, 평택대, 한국과학기술원, 한국교원대, 한국기술교육대, 한국항공대, 한국해양대, 한동대, 한서대, 한양대, 호남대, 호서대~
* HỆ CAO ĐẲNG (7 TRƯỜNG):

서울예술대, 동양미래대, 영남이공대, 인하공업전문대, 전북과학대, 제주관광대, 호산대~
* HỆ SAU ĐH (7 TRƯỜNG):

과학기술연합대학원대학교, 국제암대학원대학교, 선학유피대학원대학교, 한국개발연구원국제정책대학원대학교, 한국전력국제원자력대학원대학교, 한국학대학원, 횃불트리니티니티신학원대학교~

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Du học Hàn Quốc : 0931 222 695 (zalo) - 0965 66 55 02

Bình luận