• 01:29 - 15/03/2016
 • 14:26 - 17/01/2018
 • 12:03 - 04/08/2017

  - CAM KẾT ĐẬU VISA 100%..
  - CẤP HỌC BỔNG 30%; 50%; 70% VÀ 100%

  - KHÔNG PHÂN BIỆT VÙNG MIỀN
  - NHẬN HỒ SƠ CÓ DIỂM PHẨY CẤP 3 THẤP.
  - TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ NHANH CHÓNG

 • 04:23 - 15/03/2016
 • 03:59 - 15/03/2016

   

 • 02:33 - 15/03/2016
 • 01:51 - 15/03/2016